top
logo


Start Dokumenty Regulamin przyznawania stypendiów
Wpisał Ryszard Dryjas   

 

Regulamin

 

przyznawania stypendiów

Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza

w Ostrowcu Świętokrzyskim

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§ 1

Stosownie do § 7 pkt 8 Statutu, Towarzystwo Absolwentów ustanawia dwa stypendia zwane „naukowym” i „stołówkowym”, dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim na następujący okres :

  • „naukowe” - dla uczniów klas maturalnych od 1 września do ostatniego dnia nauki,

  • „stołówkowe” - dla uczniów klas I-III od 1 października do końca danego roku szkolnego.

 

§ 2

Stypendium naukowe może otrzymać uczeń klasy maturalnej osiągający sukcesy dydaktyczne, sportowe lub artystyczne w dotychczasowym okresie nauki w Liceum.

Osiągnięcia te muszą być należycie udokumentowane przez Dyrekcję Szkoły i złożone w formie pisemnego wniosku do Zarządu Towarzystwa.

Przyznanie tego stypendium jest niezależne od sytuacji materialnej ucznia.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Towarzystwa może przyznać więcej niż jedno stypendium w zależności od sytuacji finansowej Towarzystwa.

 

§ 3

Stypendium naukowe w kwocie 600 złotych (sześćset złotych) na rok, wypłacane jest jednorazowo przez skarbnika Towarzystwa za stosownym pokwitowaniem, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.

 

§ 4

Wręczenie stypendium naukowego powinno mieć formę uroczystą i zostać wykorzystane dla celów dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

 

§ 5

Poczynając od 1 listopada 2007 r., stypendium stołówkowe  może otrzymać więcej niż jeden uczeń osiągający nie mniej niż dobre wyniki w nauce, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i bytowej – należycie udokumentowanej i uzasadnionej we wniosku Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

Stypendium to przyznawane jest na okresy wskazane w uchwale Zarządu Towarzystwa przyznającego stypendium w zależności od posiadanych środków finansowych.

 

§ 6

Stypendium stołówkowe przyznaje się w postaci miesięcznych abonamentów na obiady w stołówce szkolnej.

 

§ 7

Wykupu abonamentu dokonuje skarbnik z funduszy Towarzystwa na podstawie faktury wystawionej przez stołówkę szkolną.

 

§ 8

Uchwały Zarządu Towarzystwa, przyznające powyższe stypendia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Na każdy rodzaj stypendium powinny wpłynąć do Zarządu wnioski zawierające przynajmniej dwie kandydatury.

 

§ 9

Stypendium stołówkowe może być cofnięte uchwałą Zarządu Towarzystwa, jeśli któreś ze stypendystów przestanie spełniać warunki uzasadniające jego przyznanie.

 

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 1/2015 przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w dniu 21marca 2015 roku.

 

Licznik odwiedzin

. [+/-]

Odwiedziło nas
. 880 669
KW Visitors Statistics

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

IX Zjazd Absolwentów


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, hosting. Valid XHTML and CSS.